Welcome to DrShaStore Belgium!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
2. 
Verkoopvoorwaarden
3. 
Klachten/retours
4. 
Aansprakelijkheid
5. Herroepingsrecht
6. 
Gegevenbescherming
7. 
Slotbepalingen

Online verkoopvoorwaarden van het Love Peace Harmony Belgium, een merk van Universal Soul Service BVBA, Belgium

1. Algemeen

1.1 Geldigheid

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de verkoop van alle producten die het Love Peace Harmony Belgium, een merk van Universal Soul Service BVBA (hierna “USS BVBA” genoemd) verkoopt via www.drsha.be en www.lovepeaceharmonybelgium.com. Ze worden automatisch onderdeel van de overeenkomst die u afsluit met USS BVBA.

Telefoon: 003 24 9 198 3181

E-mail: LovePeaceHarmony.Belgium@gmail.com

1.2 Afsluiting overeenkomst

Wanneer u op de knop "Bestelling plaatsen" onderaan deze pagina klikt, verbindt u zich ertoe de door u gekozen producten in uw mandje aan te kopen bij USS BVBA. Na ontvangst van uw bestelling, bezorgt USS BVBA u onmiddellijk een orderbevestiging met daarin alle gegevens van de overeenkomst. De overeenkomst komt hiermee tot stand of met verzending van de goederen. U kunt de bestelling en deze voorwaarden opslaan of afdrukken via de knoppen "Opslaan" of "Afdrukken" onderaan deze pagina.

2. Verkoopvoorwaarden

2.1 Levertermijnen

De levertermijn wordt langer bij maatregelen in het kader van sociale conflicten, in het bijzonder stakingen en lock-outs alsook bij onvoorziene hindernissen buiten onze wil, zoals bv. bedrijfs- of verkeersstoringen, problemen bij transport, de laattijdige levering van materialen en grondstoffen, energietekorten alsook overheidsmaatregelen, voor zover kan worden aangetoond dat deze hindernissen een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden zich voordoen bij leveranciers of andere subondernemingen. De levertermijn wordt dan langer naargelang van de duur van deze maatregelen en hindernissen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de hiervoor beschreven omstandigheden wanneer ze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. Wij zullen het begin en einde van dergelijke hindernissen zo snel mogelijk meedelen aan onze contractpartner. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren binnen de contracttermijn voor zover dit geen nadelen heeft voor u.

2.2 Beschikbaarheid van de goederen

USS BVBA aanvaardt geen aankooprisico‘s. USS BVBA behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken van de overeenkomst indien de leverancier de bestelde goederen ondanks de wettelijke leveringstermijn niet ter beschikking stelt. De verantwoordelijkheid van USS BVBA voor opzet en nalatigheid overeenkomstig punt 4 van deze algemene voorwaarden wordt hierdoor niet beïnvloed. USS BVBA zal u onmiddellijk in kennis stellen indien de goederen niet tijdig beschikbaar zijn en het terugtrekkingsrecht, wanneer USS BVBA zich wil terugtrekken, onmiddellijk uitoefenen en de reeds betaalde aankoopprijs terugstorten.

2.3 Prijzen

De geldige prijzen van de producten staan duidelijk vermeld in de webshop van USS BVBA. Ze zijn exclusief btw. Hierbij worden nog verzendkosten aangerekend, die afhankelijk zijn van het type en de omvang van het te verzenden product. De respectieve kosten worden apart vermeld.

2.4 Betaling

U kunt betalen per kredietkaart, vooruitbetaling en na ontvangst.

2.5 Verzending

De verzending van de telefonisch, per fax, e-mail of in de webshop bestelde goederen gebeurt op uw kosten; USS BVBA draagt het transportrisico. Wanneer de klant geen consument is, draagt hij de kosten en het transportrisico. USS BVBA behoudt zich het recht voor het transportbedrijf zelf te kiezen.

2.6 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot na de volledige betaling inclusief alle taksen en verzendkosten eigendom van USS BVBA.

3. Klachten/retours

3.1 Klachten

 

Wanneer de bestelde goederen niet binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging bij u zijn aangekomen, moet u contact opnemen met USS BVBA en hen hiervan in kennis stellen.

U moet USS BVBA altijd schriftelijk informeren over het uitblijven van de goederen of eventuele gebreken. Dit kan ofwel per post aan

Universal Soul Service BVBA

Italiëlei 48

2000 Antwerpen

of via e-mail naar

LovePeaceHarmony.Belgium@gmail.com

USS BVBA vervult zijn wettelijke garantieplicht indien de goederen achterwege blijven of gebreken vertonen en USS BVBA hiervoor verantwoordelijk is.

4. Aansprakelijkheid

 

USS BVBA, zijn medewerkers en hun plaatsvervangers zijn aansprakelijk voor opzet en zware nalatigheid. Voor lichte nalatigheid aanvaardt USS BVBA geen aansprakelijkheid, behalve indien deze vrijwaring

a) essentiële contractuele verplichtingen zo zou beperken dat de uitvoering van de overeenkomst in gevaar komt,

b) zou leiden tot een aansprakelijkheidsbeperking voor schade door lichamelijk letsel en overlijden.

5. Herroepingsrecht

5.1 Herroepingsverklaring

U kunt deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden schriftelijk (bv. brief, fax, e-mail) of - wanneer u de goederen voor afloop van deze termijn al hebt ontvangen - door terugzending van de goederen herroepen. Deze termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving, maar niet voor ontvangst van de goederen bij de ontvanger (bij de herhaalde levering van gelijkaardige goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor wij onze informatieverplichting zijn nagekomen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het de herroeping of de goederen tijdig te verzenden.

De herroeping moet worden gericht aan:

Universal Soul Service BVBA

Italiëlei 48

2000 Antwerpen

of via e-mail naar

LovePeaceHarmony.Belgium@gmail.com

5.2 Gevolgen van herroeping

In geval van een geldige herroeping zijn de door beide partijen ontvangen prestaties terug te bezorgen en eventueel ontvangen nuttige gebruiken (bv. rente) terug te betalen. Indien u ons de ontvangen prestaties en nuttige gebruiken (bv. gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand teruggeeft of terugbetaalt, bent u ons hiervoor een schadevergoeding verschuldigd. Voor de verslechterde toestand van de goederen en voor nuttige gebruiken bent u alleen een schadevergoeding verschuldigd wanneer de nuttige gebruiken of de verslechtering het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan een controle van de eigenschappen en de werking. Onder “controle van de eigenschappen en de werking“ verstaat men het testen en uitproberen van de respectieve goederen zoals ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk zou zijn. Als pakket verzonden goederen mag u op onze kosten en op ons risico terugsturen. Niet als pakket verzonden goederen halen wij bij u op.Verplichtingen tot terugbetalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. Deze termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, en voor ons met de ontvangst ervan.

6. Gegevensbescherming

De gegevensbescherming gebeurt in overeenstemming met onze verklaring inzake gegevensbescherming, die u apart op onze websites www.drsha.be en www.lovepeaceharmonybelgium.com kunt raadplegen via de menubalk.

7. Slotbepalingen

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht met uitzondering van de bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van 11 april 1980. In relatie met bedrijven, rechtspersonen naar publiek recht alsook publiekrechtelijke instellingen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van USS BVBA bevoegd.

Indien individuele bepalingen ongeldig blijken, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.