Welcome to DrShaStore Belgium!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom op de site van Master Sha Tao Center. Deze site wordt door Universal Soul Service BVBA™ aangeboden als een dienst aan onze bezoekers.

Wij bieden u onze grootste liefde, vrede en harmonie. De volgende verklaringen in dit beleid kunnen vrij sterk lijken. Dit beleid is noodzakelijk vanwege onze activiteiten als entiteit in de fysieke wereld. Dank u voor uw begrip.

Master Sha Tao Center biedt haar diensten aan jou aan met inachtneming van de volgende voorwaarden op deze pagina. Als je een bezoek brengt aan of winkelt in Master Sha Tao Center, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden en ben je eraan gebonden. U stemt ermee in de site te gebruiken in overeenstemming met de servicevoorwaarden, het privacybeleid, het terugbetalingsbeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op programma's die worden gehost op de site waar dergelijke verzoeken worden geplaatst. Toegang tot deze Site, op welke manier dan ook, geautomatiseerd of anderszins, vormt gebruik van de Site en u bent gebonden door deze Algemene Voorwaarden. Gebruik van of deelname aan Vrije Healingen, Zondag Tao Zegeningen, Teleclassen, Verhalen, Evenementen, Workshops of Retraites of enige entiteit die gelieerd is aan Master Sha Tao Center betekent aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot die items.

Door gebruik te maken van deze Site verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Deze site is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van een minderjarige jonger dan 18 jaar, wordt u erop gewezen dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van deze site, met inbegrip van alle financiële lasten en wettelijke aansprakelijkheid die hij of zij kan oplopen.

Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen en elk gebruik van deze Site na een dergelijke wijziging vormt een akkoord met de herziene Servicevoorwaarden.

Bovendien, als je gebruik maakt van huidige of toekomstige Master Sha Tao Center-diensten (bijvoorbeeld Free Remote Healing, Sunday Tao Blessings, Andere Teleclassen, Verhalen, Evenementen, Workshops of Retreats) of een bezoek brengt aan of een aankoop doet van een bedrijf dat gelieerd is aan Master Sha Tao Center, ongeacht of je bent opgenomen in de Master Sha Tao Center-website, ben je ook onderworpen aan de voorwaarden en richtlijnen die van toepassing zijn op die dienst of dat bedrijf. Indien deze voorwaarden niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en richtlijnen, zullen deze voorwaarden en richtlijnen van toepassing zijn.

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden. Master Sha Tao Center verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die instemt met deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van een kind jonger dan 18 jaar, wordt u erop gewezen dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van deze site, met inbegrip van alle financiële lasten en wettelijke aansprakelijkheid die hij of zij kan oplopen.

Als u niet akkoord gaat met of niet kunt voldoen aan een van deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet. Alle factuur- en registratiegegevens moeten correct en waarheidsgetrouw zijn. Het verstrekken van onjuiste of onwaarachtige informatie kan een schending van deze Gebruiksvoorwaarden vormen. Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u akkoord met het accepteren en betalen van de gevraagde producten of diensten.

 

PRIVACY

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN WEBSITES EN INHOUD

REGISTRATION

TERMINATION

INDEMNITY

RISK OF LOSS

PRODUCT- EN DIENSTOMSCHRIJVINGEN

GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSINFORMATIE

PRICING

REFUND POLICY

TOEPASSELIJK RECHT EN OVERLEVING

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY

Ons privacybeleid is te vinden op: http://webshop-be/privacy

Het regelt alle interacties met Master Sha Tao Center.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Onze beperkte licentie aan u. Deze site en alle materialen die op de site beschikbaar zijn, zijn het eigendom van ons en/of onze filialen of licentiegevers, en worden beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele eigendom wetten. De Site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik. U mag de Site of de materialen die op de Site beschikbaar zijn niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer in het bijzonder, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, mag u niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken te maken, te exploiteren of te distribueren op een wijze of medium (inclusief via e-mail of andere elektronische middelen) enig materiaal van de site. U mag echter van tijd tot tijd één kopie van afzonderlijke pagina's van de Site downloaden en/of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact laat.

Uw licentie aan ons. Door materiaal (waaronder, maar niet beperkt tot, commentaren, blogberichten, Facebook-postings, foto's en video's) via de Site, internetgroepen, social media-podia of aan een van onze medewerkers via e-mail, tekst of anderszins te plaatsen of te versturen, vertegenwoordigt u ons: (i) dat u de eigenaar van het materiaal bent, of uw post of indiening doet met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal; en (ii) dat u achttien jaar of ouder bent. Wanneer u materiaal indient, e-mailt, sms't of aflevert of plaatst, verleent u ons en iedereen die door ons is geautoriseerd bovendien een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk op een nu bekende of in de toekomst ontwikkelde wijze of voor welk doel dan ook te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, over te dragen, te verkopen, te exploiteren, afgeleide werken van dit materiaal te maken, te distribueren en/of het publiekelijk uit te voeren of weer te geven. De bovengenoemde subsidie omvat het recht om alle eigendomsrechten met betrekking tot deze detachering of indiening te exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechten uit hoofde van het auteursrecht, het handelsmerk, het dienstmerk of het octrooirecht onder enig relevant rechtsgebied. In verband met de uitoefening van dergelijke rechten, geeft u ons, en iedereen die door ons gemachtigd is, het recht om u te identificeren als de auteur van een van uw berichten of inzendingen door middel van naam, e-mailadres of schermnaam, zoals wij dat passend achten.

U erkent en stemt ermee in dat alle bijdragen die oorspronkelijk door u voor ons zijn gemaakt, worden beschouwd als "werk dat voor verhuur is verricht" wanneer het verrichte werk valt onder de definitie van een werk dat voor verhuur is gemaakt in Sectie 101 van de Auteurswet van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd. Als zodanig behoren de auteursrechten op die werken vanaf hun creatie toe aan Universal Soul Service BVBA. Universal Soul Service BVBA zal dus worden beschouwd als de auteur en exclusieve eigenaar daarvan en heeft het recht om alle of alle resultaten en opbrengsten te exploiteren in alle media, nu bekend of in de toekomst ontworpen, in het hele universum, eeuwigdurend, in alle talen, zoals Universal Soul Service BVBA bepaalt. In het geval dat een van de resultaten en opbrengsten van uw inzendingen hieronder niet worden beschouwd als een "werk gemaakt voor verhuur" in de zin van artikel 101 van de Auteurswet, zoals gewijzigd, draagt u hierbij, zonder aanvullende vergoeding, onherroepelijk, overdracht, overdracht en overdracht aan Universal Soul Service BVBA alle eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en handelsmerken in het hele universum, voor eeuwigdurend in elk medium, nu bekend of later bedacht, op dergelijk materiaal en elk recht, titel en belang in en op al deze eigendomsrechten in elk medium, nu bekend of later bedacht, in het hele universum, voor eeuwigdurend. Al het geplaatste materiaal dat reproducties van eerdere werken door u zijn, is mede-eigendom van ons.

U erkent dat Universal Soul Service BVBA het recht maar niet de plicht heeft om postings of bijdragen van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat Universal Soul Service BVBA ervoor kan kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijke materialen (of enig deel daarvan) te staken, op welk moment dan ook, om welke reden dan ook.

Uw gelijkenis in Marketingmaterialen als gevolg van Toestemming verleend door het bijwonen van een Evenement, Werkplaats of Retraite. Jouw rechten worden geregeld door een verklaring van afstand van de mediavrijheid, die Master Sha Tao Center zal gebruiken als basis voor marketing- en promotiemateriaal. Dit omvat je afbeelding of gelijkenis die wordt gehost in statisch of videoformaat op elk Master Sha Tao Center-platform of platform van een derde partij dat wordt gebruikt door Master Sha Tao Center. U behoudt zich echter het recht voor om deze toestemming te allen tijde in te trekken door te schrijven naar CustomerService@drsha.com zodat de Privacy Officer een beslissing kan nemen op basis van de wettelijke vereisten en heersende rechten. Na de bepaling wordt de gelijkenis binnen 30 dagen verwijderd.

Recourse en Takedowns. De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") biedt recht op verhaal voor eigenaars van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op het internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten uit hoofde van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Als u te goeder trouw van mening bent dat door Universal Soul Service BVBA gehost materiaal uw auteursrecht schendt, kunt u of uw agent een bericht naar Universal Soul Service BVBA sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Een kennisgeving door een eigenaar van auteursrechten of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden, die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA, wordt niet als voldoende kennisgeving beschouwd en wordt niet geacht Universal Soul Service BVBA daadwerkelijk kennis te geven van feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat inbreukmakend materiaal of inbreukmakende handelingen worden gepleegd. Indien u te goeder trouw van mening bent dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, staat de DMCA u toe om aan Universal Soul Service BVBA een tegenbericht te sturen. Alle kennisgevingen en tegenmeldingen moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten opgelegd door de DMCA; zie http://www.loc.gov/copyright voor meer informatie. De Copyright Agent van Universal Soul Service BVBA voor het melden van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht of voor tegenmeldingen kan als volgt worden bereikt: info@drsha.com

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud op deze site, met inbegrip van INSTITUTE OF SOUL HEALING EN EN ENLIGHTENMENT, INSTELLING VAN SOUL MIND BODY MEDICINE, MASTER SHA TAO CENTER, DE POWER OF SOUL, POWER OF SOUL GROUPS, POWER OF SOUL (UW CITY) GROUPS, BODY SPACE MEDICINE, SOUL MIND BODY MEDICINE, FOUR POWER TECHNIEQUES, SAY HELLO HEALING en andere logo's, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, digitale downloads, audioclips, videoclips, gegevenscompilaties, knoppictogrammen en software van Master Sha Tao Center en andere Master Sha Tao Center-leveranciers zijn eigendom van Master Sha Tao Center of zijn inhoudsleveranciers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. De compilatie (dat wil zeggen het verzamelen, rangschikken, assembleren en verbeteren) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Master Sha Tao Center en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt is eigendom van Master Sha Tao Center of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten.

De handelsmerken en handelskleding van Master Sha Tao Center mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst op een manier die niet van Master Sha Tao Center is, op een manier die waarschijnlijk verwarring veroorzaakt onder klanten of op een manier die Master Sha Tao Center in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van Master Sha Tao Center en die op deze site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet gesponsord worden door, gelieerd zijn aan of verbonden zijn aan Master Sha Tao Center.

Verwijzingen op deze Website naar merken, namen, producten of diensten van derden of hypertextkoppelingen naar sites of informatie van derden worden uitsluitend geleverd als een dienst aan jou en vormen op geen enkele wijze de sponsoring, goedkeuring of aanbeveling door Master Sha Tao Center van de derde, informatie, product of dienst. Master Sha Tao Center is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke sites. Als u besluit een link te plaatsen naar dergelijke websites van derden, doet u dit geheel op eigen risico.

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN WEBSITES EN INHOUD

Master Sha Tao Center verleent je een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site en om deze niet te downloaden, anders dan door middel van het cachen van pagina's, of deze te wijzigen, of enig deel ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Master Sha Tao Center. Deze licentie omvat niet het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; commercieel gebruik of wederverkoop van deze site of de inhoud ervan; verzameling en gebruik van lijsten, beschrijvingen of prijzen van producten of diensten; afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; of gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, gereproduceerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor enig doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Master Sha Tao Center. Je mag geen frametechnieken ontwerpen of gebruiken om logo's, handelsmerken of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of -vorm) van Master Sha Tao Center en onze filialen bij te voegen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Master Sha Tao Center zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Master Sha Tao Center. Elk ongeautoriseerd gebruik maakt een einde aan de toestemming of licentie die is verleend door Master Sha Tao Center.

Noch Universal Soul Service BVBA, noch enige derde leverancier van informatie garandeert de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Bovendien onderschrijft Universal Soul Service BVBA niet de juistheid en betrouwbaarheid van meningen, adviezen of verklaringen die op een van de Sites worden afgelegd door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Universal Soul Service BVBA in zijn/haar officiële hoedanigheid, en is er ook niet voor verantwoordelijk.

U kunt een hyperlink naar de Site plaatsen zolang de link geen sponsoring van uw site door ons of door de Site vermeldt of impliceert. U mag echter, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, geen frame of inline link naar de inhoud van de site, of op te nemen in een andere website of andere dienst een van onze materialen, inhoud of intellectuele eigendom.

Bovendien stemt u ermee in dat niet te doen:

  • Gebruikerscontent te publiceren, te uploaden, te posten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen dat u niet het recht hebt om beschikbaar te stellen
  • publiceren, uploaden, posten, e-mailen, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen van Inhoud die een software-virus, Trojaans paard, worm, tijdbom, cancelbot, beschadigd bestand, of enig ander computerbestand of software die is ontworpen om te onderbreken, te vernietigen, beschadigen of beperken van de functionaliteit van computerhardware, -software of ander eigendom bevat;
  • publiceren, uploaden, posten, e-mailen, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen van Inhoud die ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, enquêtes, junkmail, spamming, kettingbrieven of enige andere vorm van al dan niet commerciële aansporing vormt,
  • de wettelijke rechten van anderen, zoals het recht op privacy en publiciteit of bedrijfsintegriteit, te beledigen, lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of te schenden
  • door een andere gebruiker geplaatste bestanden of Gebruikerscontent te downloaden waarvan u weet of redelijkerwijs moet weten dat deze niet op dergelijke wijze wettelijk mogen worden gereproduceerd, weergegeven, uitgevoerd en/of gedistribueerd;
  • de servers of netwerken die de Universele Zieldienst BVBA-websites ondersteunen verstoren of verstoren, of enige eisen, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Universele Zieldienst BVBA-websites verstoren;
  • in strijd zijn met toepasselijke plaatselijke, staats-, nationale of internationale wetten en voorschriften;
  • persoonlijke informatie of gegevens van andere gebruikers te verzamelen, te verzamelen of op te slaan.

Universal Soul Service BVBA kan message boards, chats en andere openbare forums op haar sites hosten. U kunt deelnemen aan berichtenborden, chats of forums die dat begrijpen:

1.         USSC of de door USSC aangewezen agenten mogen door de gebruiker gemaakte inhoud te allen tijde om welke reden dan ook verwijderen of wijzigen.

2.         USSC wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring van de hand en doet geen uitspraken over de geldigheid van meningen, adviezen, informatie of verklaringen gemaakt of weergegeven op deze forums door derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in dergelijke berichten, of voor hyperlinks ingebed in berichten.

3.         In geen geval zullen wij, onze filialen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie verkregen via deze forums.

4.         De meningen die in deze forums worden geuit zijn uitsluitend de meningen van de deelnemers, en weerspiegelen niet de meningen van Universal Soul Service BVBA of een van haar dochterondernemingen of filialen.

5.         Universal Soul Service BVBA heeft geen enkele verplichting om toezicht te houden op de inhoud of berichten op de message boards, chatrooms of andere openbare forums op de Sites.

6.         U erkent echter en stemt ermee in dat wij het absolute recht hebben dit naar eigen goeddunken te controleren.

7.         Daarnaast behouden wij ons het recht voor om postings of inhoud, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, te wijzigen, bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen en om dergelijke materialen en de omstandigheden rond de overdracht aan derden bekend te maken om te voldoen aan toepasselijk recht, regelgeving, juridische procedure of overheidsaanvraag en om onszelf, onze klanten, sponsors, gebruikers en bezoekers te beschermen.

8.         Uw account kan te allen tijde worden beëindigd wegens schending van de hier beschreven servicevoorwaarden

REGISTRATION

Om bepaalde functies van de Site te kunnen gebruiken, hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, die u ontvangt via het registratieproces van de Site. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten (door u of door anderen) die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of andere inbreuken op de beveiliging, en ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw onvermogen om uw wachtwoord of accountgegevens te beschermen. Je erkent ook dat een deel van je Persoonlijke Gegevens kan worden overgedragen naar een gelieerde site als je ervoor kiest om deze te gebruiken met een account die is aangemaakt in Master Sha Tao Center. Deze gegevens omvatten geen Gevoelige Gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw account te allen tijde te beëindigen

BEËINDIGING VAN GEBRUIK

Universal Soul Service BVBA kan naar eigen goeddunken uw toegang tot de aan haar gelieerde sites beëindigen of beperken, in het bijzonder wanneer zij van mening is dat u in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld. Het kan besluiten om u elk huidig of toekomstig gebruik van de Site en haar filialen te weigeren. Zij is niet aansprakelijk jegens u of derden voor deze opschorting.

Als u uw account wilt beëindigen of een Europees "recht om te worden vergeten" inroept, kunt u een e-mail sturen naar CustomerService@drsha.com en Privacy@drsha.com om uw account te beëindigen. In het geval dat u dit doet, dient u specifiek alle media gelijkenissen te vermelden die zijn afgeleid als gevolg van toestemming die is verleend tijdens een retraite, evenement of workshop die u wilt verwijderen (indien van toepassing). Auteursrechten die aan Universal Soul Service BVBA worden verleend als gevolg van een aan ons verleende licentie blijven bestaan wegens "heersend belang". Wij zullen echter trachten uw wensen te honoreren indien u verzoekt om genoemde beëindiging, hoewel wij daartoe niet verplicht zijn.

INDEMNITY

Het volgende is van toepassing als U een Website bezoekt van buiten de EU:

U gaat ermee akkoord om Universal Soul Service BVBA, haar filialen, dochterondernemingen, functionarissen, agenten, partners, werknemers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit Uw Gebruikerscontent of het gebruik van een Website van Universal Soul Service BVBA, Uw inbreuk op deze TOU, eventuele aanvullende wettelijke voorwaarden of Privacyverklaring, Uw ongeoorloofd gebruik van enig Intellectueel Eigendom, of Uw vermeende inbreuk op enige andere rechten van een derde partij.

Het volgende is van toepassing als U een Website bezoekt vanuit de EU:

U gaat ermee akkoord Universal Soul Service BVBA n, haar filialen, dochterondernemingen, functionarissen, agenten, partners, werknemers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde wordt ingediend tegen een van de bovengenoemde entiteiten of personen als gevolg van of voortvloeiend uit uw opzettelijke schending van deze TOU, eventuele aanvullende wettelijke bepalingen of de Auteurs- of Privacyverklaringen van Universal Soul Service BVBA.

RISK OF LOSS

Alle producten of diensten die van Master Sha Tao Center worden gekocht, zijn gebaseerd op een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke producten of diensten op u overgaat bij onze levering aan de vervoerder.

PRODUCT- EN DIENSTOMSCHRIJVINGEN

Universal Soul Service BVBA en haar filialen proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Universal Soul Service BVBA garandeert echter niet dat product- of dienstbeschrijvingen of andere inhoud van deze site accuraat, betrouwbaar, actueel, volledig of foutloos zijn. Als een product dat wordt aangeboden door Universal Soul Service BVBA zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het te retourneren in een ongebruikte, ongemarkeerde staat zoals beschreven in ons Verzendings- en Retourenbeleid. Als een dienst die wordt aangeboden door Universal Soul Service BVBA zelf niet is zoals beschreven of naar uw tevredenheid, raadpleegt u ons Verzendings- en Retourneerbeleid voor meer details over terugbetalingen voor onze diensten.

In sommige gevallen vertegenwoordigt de inhoud die beschikbaar is via de Universal Soul Service BVBA site de meningen en oordelen van de respectieve derde partij die dergelijke inhoud levert. Universal Soul Service BVBA onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring gemaakt op de site van het Master Sha Tao Center door iemand anders dan Universal Soul Service BVBA. Onder geen enkele omstandigheid zal Master Sha Tao Center of haar filialen, of een van hun functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of nadeel veroorzaakt door je vertrouwen op informatie verkregen via de Master Sha Tao Center site. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie, mening, advies of andere inhoud beschikbaar via de Universal Soul Service BVBA site te evalueren.

GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSINFORMATIE

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP OF VIA DE SITE EN DOOR USSC EN ALLE SITES VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF EEN VAN DE FUNCTIES ERVAN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT ENIG DEEL VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN BULLETIN BOARDS, OF DE SERVERS DIE DEZE BESCHIKBAAR STELLEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. MASTER SHA TAO CENTRUM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. U UITDRUKKELIJK AANVAARDT DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF MATERIALEN OP DEZE SITE OF OP SITES VAN DERDEN IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

GODDELIJKE ZIEL GENEZINGEN OF ZEGENINGEN INHOUD: ALLE INHOUD, MET INBEGRIP VAN GODDELIJKE ZIEL GENEZINGEN OF ZEGENINGEN INFORMATIE DIE IN DEZE SITE IS UITSLUITEND VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN. HET IS NIET BEDOELD EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN DE DIAGNOSE, BEHANDELING EN HET ADVIES VAN EEN MEDISCH DESKUNDIGE. HET MAG NIET ALLE INFORMATIE BEVATTEN DIE VAN TOEPASSING IS OP UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN MAG NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD OM AAN TE GEVEN DAT EEN GODDELIJKE ZIEL GENEZING OF ZEGEN VEILIG IS VOOR JE. RAADPLEEG ALTIJD UW MEDISCHE PROFESSIONAL OVER EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U EEN GODDELIJKE ZIEL GENEZING OF ZEGEN ONTVANGT. VOORAFGAAND OVERLEG MET UW ARTS IS MET NAME BELANGRIJK ALS U ZWANGER BENT, BORSTVOEDING GEEFT, GEZONDHEIDSPROBLEMEN HEBT OF NAMENS EEN MINDERJARIGE OM DEZE DIENST VERZOEKT. DE INFORMATIE EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. U ERKENT DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE DAT MASTER SHA TAO CENTER EN HAAR FILIALEN EN AGENTEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIG GEVOLG, SCHADE OF VERLIES DAT DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET ENIGE ACTIE OF INACTIVITEIT DIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DEZE SITE. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS ONDERWORPEN AAN DE EXTRA DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE MOGELIJK OP DE SITE VOORKOMEN.

 

PRICING

Tenzij anders vermeld, vertegenwoordigt de prijs die wordt weergegeven voor producten of diensten op onze site de volledige detailhandelsprijs die wordt vermeld op het product of de dienst zelf, voorgesteld door de fabrikant of leverancier of geschat in overeenstemming met de gangbare praktijk in de sector; of de geschatte detailhandelsprijs voor een product of dienst met een vergelijkbare kenmerken dat elders wordt aangeboden.

Voor alle geretourneerde cheques wordt een bedrag van $25,00 USD in rekening gebracht.

Voor creditcard-terterugboekingen die niet worden veroorzaakt door Master Sha Tao Center geldt een verleggingsvergoeding van $25,00 USD.

 

REFUND POLICY

Uw aankoop van een product of dienst of een ticket voor een evenement kan al dan niet voorzien in een terugbetaling. Elk specifiek product, dienst, evenement of cursus zal zijn eigen terugbetalingsbeleid specificeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN OVERLEVING

Deze Overeenkomst is bindend voor en van kracht ten behoeve van Universal Soul Service BVBA en onze respectievelijke rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers. Noch deze Overeenkomst, noch enige rechten uit hoofde daarvan mogen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van USSC. Niettegenstaande het voorgaande kunnen alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst door Universal Soul Service BVBA vrijelijk worden overgedragen aan een gelieerde entiteit of een van haar 100% dochtermaatschappijen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ontario en elk geschil wordt onderworpen aan bindende arbitrage in Toronto. Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen niet aantasten.